Victoria's Attic

OY Lace Trimmed Satin Kimono

Sexy eyelash lace trims this satin kimono.